Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика - {SWD(2016) 37 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Article 45 of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council on information measures relating to the common agricultural policy - {SWD(2016) 37 final}
Дата на документа: 23/02/2016
№ на документ: COM(2016) 83
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове