Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на директиви 2004/23/ЕО, 2006/17/ЕО и 2006/86/ЕО за определяне на стандартите за качество и безопасност за човешки тъкани и клетки - {SWD(2016) 127 final}{SWD(2016) 128 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of Directives 2004/23/EC, 2006/17/EC and 2006/86/EC setting standards of quality and safety for human tissues and cells - {SWD(2016) 127 final}{SWD(2016) 128 final}
Дата на документа: 21/04/2016
№ на документ: COM(2016) 223
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове