Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на втората Програма за действие в областта на здравето (2008—2013 г.) съгласно Решение № 1350/2007/ЕО за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) - {SWD(2016) 148 final}{SWD(2016) 149 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex-post evaluation of the 2nd Health programme 2008-2013 under Decision No 1350/2007/EC establishing a second programme of Community action in the field of health (2008-2013) - {SWD(2016) 148 final}{SWD(2016) 149 final}
Дата на документа: 10/05/2016
№ на документ: COM(2016) 243
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове