Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегиран регламент на Комисията от 4 февруари 2016 година за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници - {C(2016) 379 final}
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of 4.2.2016 specifying further the circumstances where exclusion from the application of write-down or conversion powers is necessary under Article 44(3) of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms - {C(2016) 379 final}
Дата на документа: 17/05/2016
№ на документ: C(2016) 2637
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове