Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на правната рамка за предварително опакованите продукти: директиви 75/107/EИО, 76/211/EИО и 2007/45/EО - {SWD(2016) 219 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of the pre-packaging legal framework: Directives 75/107/EEC, 76/211/EEC and 2007/45/EC - {SWD(2016) 219 final}
Дата на документа: 04/07/2016
№ на документ: COM(2016) 438
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове