Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира - {SWD(2016) 222 final}{SWD(2016) 225 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace - {SWD(2016) 222 final}{SWD(2016) 225 final}
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: COM(2016) 447
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове