Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Ускоряване на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика - Съобщение, придружаващо мерки по Рамковата стратегия за енергиен съюз: законодателно предложение относно задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове през периода 2021—2030 година, законодателно предложение за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година и съобщение относно Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Accelerating Europe's transition to a low-carbon economy - Communication accompanying measures under the Energy Union Framework Strategy: legislative proposal on binding annual greenhouse gas emissions reductions by Member States from 2021 to 2030, legislative proposal on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and communication on a European Strategy for lowemission mobility
Дата на документа: 20/07/2016
№ на документ: COM(2016) 500
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове