Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна - {SWD(2016) 38 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU Action Plan against Wildlife Trafficking - {SWD(2016) 38 final}
Дата на документа: 26/02/2016
№ на документ: COM(2016) 87
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове