Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки - {SWD(2016) 278 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions - {SWD(2016) 278 final}
Дата на документа: 26/08/2016
№ на документ: COM(2016) 534
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове