Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Всеобхватен подход за стимулиране на трансграничната електронна търгвоия в полза на европейските потребители и предприятия - {SWD(2016) 163 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A comprehensive approach to stimulating cross-border e-Commerce for Europe's citizens and businesses - {SWD(2016) 163 final}
Дата на документа: 25/05/2016
№ на документ: COM(2016) 320
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове