Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC, Euratom) No 480/2009 establishing a Guarantee Fund for external actions
Дата на документа: 06/10/2016
№ на документ: COM(2016) 582
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове