Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки - {SWD(2016) 331 final}{SWD(2016) 332 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States - {SWD(2016) 331 final}{SWD(2016) 332 final}
Дата на документа: 18/10/2016
№ на документ: COM(2016) 662
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове