Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно финансовите инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия регламент към 31 декември 2015 г. - {SWD(2016) 335 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on financial instruments supported by the general budget according to Art.140.8 of the Financial Regulation as at 31 December 2015 - {SWD(2016) 335 final}
Дата на документа: 24/10/2016
№ на документ: COM(2016) 675
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове