Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Работна програма на Комисията за 2017 г. - Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите - {SWD(2016) 400 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Commission Work Programme 2017 - Delivering a Europe that protects, empowers and defends - {SWD(2016) 400 final}
Дата на документа: 25/10/2016
№ на документ: COM(2016) 710
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове