Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Съюзът да заеме в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси, Подкомитета по търговия и устойчиво развитие, Митническия подкомитет и Подкомитета по географските означения, създадени по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на процедурните правилници на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси, Подкомитета по търговия и устойчиво развитие, Митническия подкомитет и Подкомитета по географските означения
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Sanitary and Phytosanitary Sub-Committee, the Trade and Sustainable Development Sub-Committee, the Customs Sub-Committee, and in the Geographical Indications Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, in relation to the adoption of the Rules of Procedure of the Sanitary and Phytosanitary Sub- Committee, the Trade and Sustainable Development Sub-Committee, the Customs Sub- Committee, and the Geographical Indications Sub-Committee
Дата на документа: 13/10/2016
№ на документ: COM(2016) 656
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове