Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визовата информационна система (ВИС), използването на пръстови отпечатъци на външните граници и използването на биометрични данни при процедурата за кандидатстване за виза/оценка по REFIT - {SWD(2016) 327 final}{SWD(2016) 328 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council establishing the Visa Information System (VIS), the use of fingerprints at external borders and the use of biometrics in the visa application procedure/REFIT Evaluation - {SWD(2016) 327 final}{SWD(2016) 328 final}
Дата на документа: 14/10/2016
№ на документ: COM(2016) 655
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове