Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (текст от значение за ЕИП) {SWD(2017) 98 final}{SWD(2017) 99 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European business statistics amending Regulation (EC) No 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business statistics (Text with EEA relevance) {SWD(2017) 98 final}{SWD(2017) 99 final}
Дата на документа: 06/03/2017
№ на документ: COM(2017) 114
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове