Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (текст от значение за ЕИП) {SWD(2017) 114 final}{SWD(2017) 115 final}{SWD(2017) 116 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (Text with EEA relevance) {SWD(2017) 114}{SWD(2017) 115}{SWD(2017) 116}
Дата на документа: 22/03/2017
№ на документ: COM(2017) 142
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове