Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 3 към Споразумението за ЕИП относно продуктите, посочени в член 8, параграф 3, буква б) от Споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 3 to the EEA Agreement, concerning products referred to in Article 8(3)(b) of the Agreement
Дата на документа: 29/03/2017
№ на документ: COM(2017) 153
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове