Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане {SWD(2017) 112 final}{SWD(2017) 113 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Interoperability Framework – Implementation Strategy {SWD(2017) 112 final}{SWD(2017) 113 final}
Дата на документа: 23/03/2017
№ на документ: COM(2017) 134
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове