Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) {SWD(2016) 416 final}{SWD(2016) 417 final}{SWD(2016) 418 final}{SWD(2016) 419 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 416 final}{SWD(2016) 417 final}{SWD(2016) 418 final}{SWD(2016) 419 final}
Дата на документа: 22/03/2017
№ на документ: COM(2016) 767
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове