Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2014/797/ЕС за даване на разрешение на Република Естония да прилага мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2014/797/EU authorising the Republic of Estonia to apply a measure derogating from point (a) of Articles 26(1) and Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 09/08/2017
№ на документ: COM(2017) 421
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове