Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно подробната пътна карта, представена от Република Молдова във връзка с изпълнението на Споразумението в областта на обществените поръчки ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно подробната пътна карта, представена от Република Молдова във връзка с изпълнението на Споразумението в областта на обществените поръчки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in Trade Configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other concerning the comprehensive roadmap submitted by the Republic of Moldova in relation to the implementation of the Agreement in the area of public procurement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in Trade Configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other concerning the comprehensive roadmap submitted by the Republic of Moldova in relation to the implementation of the Agreement in the area of public procurement
Дата на документа: 04/10/2017
№ на документ: COM(2017) 564
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове