Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на Решение № 1/2017 относно изменението на допълнение 6 към приложение 11 към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на Решение № 1/2017 относно изменението на допълнение 6 към приложение 11 към споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products in relation to Decision No 1/2017 regarding the amendment of Appendix 6 of Annex 11 to the Agreement ANNEX to the COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products in relation to Decision No 1/2017 regarding the amendment of Appendix 6 of Annex 11 to the Agreement
Дата на документа: 06/11/2017
№ на документ: COM(2017) 641
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове