Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на споразуменията за свободна търговия 1 януари 2016 г. — 31 декември 2016 г. {SWD(2017)364}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Implementation of Free Trade Agreements 1 January 2016 - 31 December 2016 {SWD(2017)364}
Дата на документа: 09/11/2017
№ на документ: COM(2017) 654
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове