Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на държавния резерв за целите на продоволственото осигуряване, вътрешната подкрепа, нарушаваща търговията в селското стопанство, в това число за памука, ограниченията на износа в селското стопанство, субсидиите за сектора на рибарството, вътрешната правна уредба в областта на услугите, и МСП/прозрачността на регулаторните мерки за търговията със стоки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Ministerial Conference of the World Trade Organization as regards public stockholding for food security purposes, trade-distorting domestic support, including for cotton, export restrictions in agriculture, fisheries subsidies, domestic regulation in services, and SMEs/Transparency of Regulatory Measures for Trade in Goods
Дата на документа: 16/11/2017
№ на документ: COM(2017) 668
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове