Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Изменено предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (EС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Amended proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards mesures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Amended proposal for a Council Regulation Amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax
Дата на документа: 30/11/2017
№ на документ: COM(2017) 706
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове