Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с актуализацията на приложение XXVIII-A (Приложими правила по отношение на финансовите услуги), приложение XXVIII-Б (Приложими правила по отношение на телекомуникационните услуги) и приложение XXVIII-Г (Приложими правила по отношение на услугите по международен морски транспорт) към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с актуализацията на приложение XXVIII-A (Приложими правила по отношение на финансовите услуги), приложение XXVIII?Б (Приложими правила по отношение на телекомуникационните услуги) и приложение XXVIII-Г (Приложими правила по отношение на услугите по международен морски транспорт) към споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other concerning the update of Annex XXVIII-A (Rules applicable to financial services), Annex XXVIII-B (Rules applicable to telecommunication services) and Annex XXVIII-D (Rules applicable to international maritime transport) to the Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other concerning the update of Annex XXVIII-A (Rules applicable to financial services), Annex XXVIII-B (Rules applicable to telecommunication services) and Annex XXVIII-D (Rules applicable to international maritime transport) to the Agreement
Дата на документа: 13/12/2017
№ на документ: COM(2017) 754
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове