Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]оксолан-2-карбоксамид (тетрахидрофуранилфентанил; THF-F)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on subjecting the new psychoactive substance N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide (tetrahydrofuranylfentanyl; THF-F) to control measures
Дата на документа: 18/12/2017
№ на документ: COM(2017) 759
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове