Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 216/2009 относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан, Регламент (ЕО) № 217/2009 относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан, и Регламент (ЕО) № 218/2009 относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 216/2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic, Regulation (EC) No 217/2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic and Regulation (EC) No 218/2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 16
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове