Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 18
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове