Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и въздействието на Директива 2009/110/ЕО, и по-специално относно прилагането на пруденциалните изисквания към институциите за електронни пари ПРИЛОЖЕНИЕ кьм ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЬВЕТА относно изпълнението и въздействието на Директива 2009/110/ЕО, и по-специално относно прилагането на пруденциалните изисквания към институциите за електронни пари
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Directive 2009/110/EC in particular on the application of prudential requirements for electronic money institutions ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Directive 2009/110/EC in particular on the application of prudential requirements for electronic money institutions
Дата на документа: 25/01/2018
№ на документ: COM(2018) 41
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове