Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Оценка в средносрочен план на програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.) {SWD(2018)40}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Mid-term evaluation of the Erasmus+ programme (2014-2020) {SWD(2018)40}
Дата на документа: 31/01/2018
№ на документ: COM(2018) 50
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове