Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА ЗА 2018 г. (изготвен в съответствие с член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз) {SWD(2018)350}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL CONVERGENCE REPORT 2018 (prepared in accordance with Article 140(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union) {SWD(2018)350}
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 370
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове