Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишен доклад за 2017 г. за прилагането на Хартата на основните права на ЕС {SWD(2018)304}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2017 Annual Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights {SWD(2018)304}
Дата на документа: 04/06/2018
№ на документ: COM(2018) 396
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове