Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно междинната оценка на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ {SWD(2018)339} {SWD(2018)340} {SWD(2018)341}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund and the Internal Security Fund {SWD(2018)339} {SWD(2018)340} {SWD(2018)341}
Дата на документа: 12/06/2018
№ на документ: COM(2018) 464
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове