Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА За създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета ПРИЛОЖЕНИЯ към предложение за регламент на Съвета За създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a dedicated financial programme for decommissioning of nuclear facilities and management of radioactive waste, and repealing Council Regulation (Euratom) No 1368/2013 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation establishing a dedicated financial programme for decommissioning of nuclear facilities and management of radioactive waste, and repealing Council Regulation (Euratom) No 1368/2013 ANNEXES to the Proposal for a Council Regulation establishing a dedicated financial programme for decommissioning of nuclear facilities and management of radioactve waste, and repealing Council Regulation (Euratom) No 1368/2013
Дата на документа: 13/06/2018
№ на документ: COM(2018) 467
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове