Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз и относно прилагането на предоставените дерогации {SWD(2018)354} {SWD(2018)355}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European System of national and regional accounts in the European Union and on the application of the granted derogations {SWD(2018)354} {SWD(2018)355}
Дата на документа: 29/06/2018
№ на документ: COM(2018) 506
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове