Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно междинната оценка на изпълнението на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. {SWD(2018)356} {SWD(2018)357}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the interim evaluation of the implementation of the Justice Programme 2014-2020 {SWD(2018)356} {SWD(2018)357}
Дата на документа: 29/06/2018
№ на документ: COM(2018) 507
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове