Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка със замяната на протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който се съдържа препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка със замяната на протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който се съдържа препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Customs Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the replacement of Protocol I to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new protocol which refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Customs Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the replacement of Protocol I to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new protocol which refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Дата на документа: 03/07/2018
№ на документ: COM(2018) 510
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове