Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно развитието на единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня в държавите членки и развитието на конкуренцията между номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията (Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (РПСУП) {SWD(2018)376}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the development of single day-ahead and intraday coupling in the Member States and the development of competition between NEMOs in accordance with Article 5(3) of Commission Regulation 2015/1222 (CACM) {SWD(2018)376}
Дата на документа: 16/07/2018
№ на документ: COM(2018) 538
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове