Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци Oбразуване, третиране и превоз на опасни отпадъци и други отпадъци в държавите — членки на ЕС за 2013—2015 година; упражняване на правомощието за приемане на делегирани актове {SWD(2018)468}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste Generation, treatment and transboundary shipment of hazardous waste and other waste in the Member States of the European Union, 2013-2015; exercise of the power to adopt delegated acts {SWD(2018)468}
Дата на документа: 22/11/2018
№ на документ: COM(2018) 762
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове