Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251(2), трета подточка , точка (c) от ДЕО, относно измененията, предложени от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ по общата позиция на Съвета, разглеждаща предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, засягащ финансовите инструменти за политиката по опазване на околната среда (Живот +)
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the Financial Instrument for the Environment (Life+)
Дата на документа: 28/11/2006
№ на документ: COM(2006) 759
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове