Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 251, параграф, 2 алинея втора от Договора за създаване на ЕО, относно обща позиция на Съвета по отношение на приемането на предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing of certain measuring devices containing mercury
Дата на документа: 20/04/2007
№ на документ: COM(2007) 205
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове