Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласна член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО относно измененията, внесени от Европейския парламент по отношение на общата позиция на Съвета за предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (2007-2013)
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)
Дата на документа: 06/12/2006
№ на документ: COM(2006) 803
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове