Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО , относно обща позиция на Съвета по отношение на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на правила за номиналните количества за преопаковане на продукти, която отменя Директива на Съвета № 75/106/EИО и № 80/232/ЕИО, и изменя Директива на Съвета № 76/211/EИО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules on nominal quantities for pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 811
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове