Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО относно измененията, внесени от Европейския парламент по отношение на общата позиция на Съвета за предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, одобрението и ограничението на химикалите (REACH), като създава Европейска химическа агенция, изменящ Директива 1999/45/EО на Европейския парламент и на Съвета и отменящ Регламент (EИО) No 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) No 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/EИО, 93/67/ЕИО, 93/105/EО и 2000/21/EО на Комисията
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2) third sub-paragraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament’s amendments to the Council’s Common Position regarding the proposals for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC of the European Parliament and the Council and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
Дата на документа: 15/12/2006
№ на документ: COM(2006) 842
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове