Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО относно измененията, внесени от Европейския парламент по отношение на общата позиция на Съвета за предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски институт за равенство между половете
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendments to the Council's common position on the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing a European Institute for Gender Equality
Дата на документа: 15/12/2006
№ на документ: COM(2006) 860
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове