Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди в и върху храни или фуражи във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed as regards the implementing powers conferred on the Commission
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 908
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове