Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/109/EC relating to the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market as regards the implementing powers conferred on the Commission
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 909
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове